Code of Conduct


• Övergripande krav: Våra partners förbinder sig att följa överenskomna regler, lagar och konventioner (ILO*, FN-konventioner och industristandarder).

• Barnarbete: Barnarbete definierat utifrån FN konventioner och ILO får inte förekomma. Det är också viktigt att ungdomar mellan 15-17 år inte utför arbete som en vuxen.

• Föreningsfrihet/kollektivavtal: Anställda ska ha rätten att organisera sig samt bli medlemmar i fackföreningar. Företaget ska ha en öppen inställning till fackföreningsarbete.

• Diskrimineringsförbud: Leverantörer ska stödja mänskliga rättigheter varför diskriminering utifrån ras, nationalitet, hudfärg, religion, kön, politisk uppfattning, sexuell läggning, medlemskap i fackförening, social status eller funktionsnedsättning är förbjuden.

• Ersättning: Anställdas löner ska åtminstone uppfylla landets lagstadgade minimumlön. Visar det sig att den inte går att leva på uppmanas leverantören att höja lönerna.

• Arbetstid: Arbetstiden får inte överstiga 48 timmar i veckan annat än i undantagsfall. Anställda har rätt till minst en ledig dag i veckan.

• Säkerhet och hälsa: Leverantören ska eftersträva och upprätthålla en så säker och hälsosam arbetsplats som möjligt och därför arbeta aktivt för att reducera risken för olyckor.

• Tvångsarbete: Inget arbete får utföras ofrivilligt eller utifrån tvång. Arbetsrättslagar och regler måste följas.

• Miljöhänsyn: Profil Europas partners ska sträva efter att ha ett miljöledningssystem. Har man inte det ska man åtminstone ha en miljöpolicy och kunna visa hur man arbetar för bättre miljöhänsyn och hållbart företagande.

• Management system: Leverantörer ska kunna visa ett system för hur de tar ansvar för och uppfyller vår Code of conduct krav. Man ska även arbeta aktivt mot alla former av mutor, korruption och utpressning.

* Internationella arbetsorganisationen (ILO) är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor, vilka har som mål att bekämpa fattigdom och främja social rättvisa