Leveransvillkor

Profil Europa säljer endast till företag, kommun/förvaltning och föreningar. Profil Europa säljer inte till privatpersoner.

Profil Europa i Kristianstads AB
Org. nummer 5564-6200
VAT-nummer SE556493620001

Leveransbestämmelser
Dessa leveransbestämmelser är, såvida inte annat skriftligen avtalats, tillämpliga och anses accepterade av köparen vid köp hos Profil Europa.

Leveransvillkor

Fritt vårt lager Kristianstad

Försenad leverans som beror på transportföretaget skall reklameras av köparen direkt till transportföretaget. I priserna ingår ej moms, frakt eller originalkostnader. Expeditions- kostnad med 50 kr på order under 500 kr. Över/underupplaga kan ske med +/- 10 %. Eventuell reklamskatt uttages av köparen. För leverans till fler än en mottagare debiteras 50 kronor per försändelse + fraktkostnad.

Expressorder

Önskas extra snabb leverans och leveransbevakning utanför de ordinarie rutinerna samt leverans med annat transportsätt debiteras denna extra kostnad enligt separat prislista/offert för eller annan överenskommelse.

Transportsätt

Leverans från Kristianstad sker normalt med DHL/Postens företagspaket om kund ej skriftligen angivit annat transport- sätt och medsänt ifyllda transporthandlingar. Avtal kan träffas om annat transportsätt. Säljaren ansvarar ej för under transport uppkomna skador.


Betalningsvillkor

Efterkrav om ej annat är överenskommet. Finns förfallna fakturor till betalning sker leverans mot efterkrav tills skulden är reglerad. Försålda varor förblir säljarens egendom intill dess att full likvid erhållits.

Returrätt

Prover krediteras ej.
Returnerade varor skall vara packade i originalförpackning och ej vara använda eller bearbetade. På retur, som ej beror på fel leverans eller reklamation, görs avdrag med 20 % på fakturabeloppet. Dock lägst 50:-, före kreditering om retur sker inom 2 månader från faktura datum. Senare returer än 2 månader efter faktura datum krediteras ej. Produkter som tillverkats specifikt för kunds räkning vilket är alltid bindande och returer godkänns ej.

Produktionsprover

Önskas prov innan massproduktion startar, betalas detta separat av kunden. Leverans av prov sker under normala rutiner. Önskas snabbleverans av prov sker detta mot debitering av extra frakter motsvarande 500 kr per order.

Annullering

Om en bekräftad order önskas bli annullerad av kund efter att ordern är lagd måste först ett godkännande från fabrik inhämtas och godkännas samt att säljare debiterar samtliga uppkomna kostnader och förlorad handelsvinst.

Produktionsunderlag

Alla order förutsätter reprodugliga/användbara original. Vid osäkerhet, kontakta våra säljare. Ateljéarbete debiteras med 500 kronor per påbörjad timme, dock lägst 250 kr/order. Kunden ansvarar helt för att insända original är riktiga. Vid förvanskning av original som sänts digitalt, fråntar sig säljaren ansvaret för detsamma.

Det åligger köparen att kontrollera att översända färger går att producera i beställd teknik med olika färgkartor som referens. Pantone C & U för tryck, Pantone Textile Color, Europaskalan (CMYK) för digitaltryck.


Original

Kunden ansvarar helt för att insända original är riktiga.
Vid förvanskning av original som sänts digitalt, fråntager sig säljaren ansvaret för detsamma.


Reklamation

Köparen får inte åberopa att varan är felaktig om han inte inom nedan angivna tidsfrister lämnar säljaren meddelande om felet (reklamation).
Fel, som märkts eller borde ha märkts när varan emottogs av köparen eller av denne anvisad mottagare skall reklameras inom en vecka därefter och - i förekommande fall - innan varan bearbetas.
I annat fall skall fel reklameras inom skälig tid efter det att felet märkts eller borde ha märkts eller annars kommit till köparens kännedom genom reklamation från annan.
 
Reklameras inte inom tre månader från varans emottagande, förloras rätten att åberopa felet.
 
Vara skall inte i något fall anses felaktig vid färgavvikelse om färgavvikelsen uteslutande beror på beställd appliceringsteknik (tryck- och brodyrteknik) eller varans material.

Säljarens Ansvar

Säljarens ersättningsskyldighet för styrkt skada är begränsad till högst 10 % av köpesumman.
 
Säljaren är dock inte ersättningsskyldig för den skada som köparen lider genom säljarens dröjsmål om dröjsmålet beror på ett hinder utanför säljarens kontroll, som han inte skäligen kunde förväntas ha räknat med vid köpet och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit.
 
Säljaren är inte heller ersättningsskyldig för den skada som köparen lider genom att varan är felaktig om det har förelegat ett sådant hinder som avses i andra stycket för att avlämna felfri vara.
 
För skada genom indirekt förlust eller för förlust som köparen tillfogas genom skada på annat än den sålda varan är säljaren ersättningsskyldig endast om skadan visas ha sin grund i grov vårdslöshet på säljarens sida.

Garantier

Garantier på förbrukningsartiklar lämnas normalt inte dock åtgärdas fel som kan hänföras till fabrikationsfel.

Prislista/Offerter

Varje ny prislista upphäver tidigare prislistor och lämnade offerter baserade på densamma. Vi reserverar oss för mellankommande prisändringar och valutaförändringar. Offert gäller 30dagar från offertdatum om inte annat nämnts i offert.